EMERGENCY HOTLINE 089 145 5100

1. การอนุญาตจากลูกค้า

ลูกค้าอนุญาตให้ DataRecoveryThai หรือ ตัวแทนของบริษัททำการประเมินอุปกรณ์เก็บข้อมูลเพื่อระบุลักษณะของความเสียหาย รวมไปถึงการประเมินค่าใช้จ่าย และค่าซ่อมบำรุงตามรอบระยะเวลาในการกู้ข้อมูล การประเมินหาความเสียหายไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากการประเมินนี้ หากไม่ได้รับคำอนุญาตอย่างชัดเจนจากลูกค้า

ลูกค้าอนุญาตให้ DataRecoveryThai, พนักงานของบริษัท, ผู้ทำสัญญาอิสระ และตัวแทน เพื่อรับและส่งอุปกรณ์/ เครื่องมือ/ ข้อมูลนี้ ไปยังและระหว่างสำนักงานของพวกเขา

ลูกค้าในที่นี้แสดงตน เพื่อรับรองและยืนยันว่าลูกค้าเป็นเจ้าของ หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของทรัพย์สินนี้แล้ว รวมถึงข้อมูลที่เก็บอยู่บนทรัพย์สินดังกล่าว ในการขอให้ DataRecoveryThai ทำข้อตกลงนี้กับคุณ ดังที่เป็นลูกค้า ถือว่าคุณประกาศว่าการแสดงตนที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เป็นจริงและถูกต้อง คุณยินดีชดใช้ความเสียหายให้ DataRecoveryThai สำหรับการอ้างสิทธิ์ใดๆก็ตามกับ DataRecoveryThai ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ข้อมูลนี้

2. ความล้มเหลวในการอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ทรัพย์สินใดๆก็ตามที่ทิ้งไว้กับ DataRecoveryThai โดยไม่มีผู้ใดอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเป็นเวลา 30 วัน จะถูกทิ้ง หรือ นำไปรีไซเคิล เมื่อนั้น DataRecoveryThai ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกค้า หรือ ฝ่ายที่ 3 ใดๆทั้งสิ้น

3. ความรับผิดชอบโดยจำกัด

DataRecoveryThai จะไม่รับผิดชอบเนื่องด้วยสัญญาฉบับนี้ หรือ ผลจากการกู้ข้อมูล หรือการประเมินโอกาสในการให้บริการการกู้ข้อมูล สำหรับการอ้างสิทธิ์ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางกายภาพของเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ หรือสภาวะ หรือการมีอยู่ของข้อมูลบนอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ส่งซ่อมก่อน, ระหว่างหรือหลังบริการ

ลูกค้าเข้าใจดีว่าบริษัทไม่รับรองการกู้ข้อมูล

DataRecoveryThai หรือ ผู้ทำสัญญา, พนักงาน หรือ ตัวแทนของ DataRecoveryThai จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆก็ตาม หรือ ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล หรือการสูญเสียรายได้ หรือผลกำไร หรือ ความเสียหายที่บังเอิญเกิดขึ้น หรือที่เป็นผลตามมา โดยสัมพันธ์กับสัญญาฉบับนี้ หรือการบริการใดๆก็ตามของ DataRecoveryThai หรือ ตัวแทนของบริษัท, ผู้ทำสัญญา หรือพนักงาน – แม้ว่า DataRecoveryThai จะได้ปรึกษาหารือถึงโอกาสของความเสียหาย หรือ ความสูญเสียกับบุคล หรือ ทรัพย์สินแล้วก็ตาม

ความรับผิดชอบของ DataRecoveryThai ในทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการบริการอันได้แก่ การละเลยในส่วนนี้ จะถูกจำกัดในค่าบริการที่กำหนดไว้ในสัญญา

ลูกค้า และ DataRecoveryThai ยินยอมว่าการซ่อมแซมงาน หรือ ข้อมูลที่ไม่เป็นที่พอใจจะเป็นทางเลือก DataRecoveryThai ว่าจะมี (a) ความพยายามเพิ่มเติมโดย DataRecoveryThai กู้ข้อมูลได้ตามที่ต้องการ หรือ (b) คืนเงินให้แก่ลูกค้า ทุกฝ่ายยอมรับว่าค่าบริการกู้ข้อมูลของ DataRecoveryThai จะมากขึ้น ถ้าหาก DataRecoveryThai ต้องรับผิดชอบ หรือทำการแก้ไขเพิ่มเติม

ลูกค้าตระหนักถึงความเสี่ยงจากความเสียหายในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ข้อมูล อันได้แก่ความเสี่ยงเนื่องมาจากความเสียหายของอุปกรณ์ หรือข้อมูล และความไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนได้ หรือการกู้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และ ไม่สมบูรณ์รวมไปถึงการกู้ข้อมูลที่เป็นผลมาจากการละเลยของ DataRecoveryThai และสมมติว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงใดๆก็ตามในความเสียหายของทรัพย์สินซึ่งอาจเกิดขึ้น

ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกกู้คืนจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 10 วัน หลังจากส่งมอบข้อมูลให้ลูกค้าแล้ว และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าเสียหายในกรณีข้อมูลถูกทำลาย หลังจากส่งมอบข้อมูลให้ลูกค้าแล้ว ข้อมูลจะถูกทำลาย และจะไม่มีการบันทึกข้อมูลต่อไป

4. การรักษาความลับ

DataRecoveryThai ยินยอมที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล หรือไฟล์ข้อมูลของลูกค้า, ข้อมูลที่เก็บบน หรือ ที่กู้คืนจากอุปกรณ์ของลูกค้าโดยไม่เผยแพร่ให้บุคคลที่ 3 ยกเว้นพนักงาน, ผู้รับจ้างอิสระ, ทนายความหรือ ตัวแทนของ DataRecoveryThai ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

5. การชำระเงิน

ลูกค้าต้องชำระเงินเป็นจำนวนเต็ม เมื่องานกู้ข้อมูลเสร็จสิ้น และ ชำระก่อนปล่อยข้อมูล (ไม่ว่าจะส่ง, รับ หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลก็ตาม) ยกเว้นโดยการตกลงเป็นพิเศษล่วงหน้า

การกู้ข้อมูลที่สำเร็จหมายถึงการกู้ข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย หรือ มองเห็นได้ภายใต้ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของลูกค้า

ลูกค้ายินยอมจ่ายค่าบริการกู้ข้อมูลแม้ว่า DataRecoveryThai จะกู้ข้อมูลได้บางส่วนก็ตาม

จะใช้กฎ “ไม่มีข้อมูล ไม่เก็บเงิน” ก็ต่อเมื่อไม่มีการกู้ข้อมูลใดๆให้ลูกค้าเลย

ลูกค้ารับผิดชอบ จ่ายค่าขนส่ง, ภาษีศุลกากร และภาษีแก่ DataRecoveryThai

Top